Address: 2nd floor Adela Bldg., Jakosalem St. Cebu City